ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
  โทรศัพท์ : 8650
  Email : nok_patoomrat@hotmail.com
   
 
 
   
   
  ศิรดา ยุวรรณศิริ
  หน้าที่ : หัวหน้างานธุรการ/หน่วยบุคคล
  โทรศัพท์ : 8647
  Email : bungkee_b@hotmail.com
   
 
   
   
  ชนิดา จูจันทร์
  หน่วย : หัวหน้างานหารเงินและพัสดุ/หน่วยการเงิน
  โทรศัพท์ : 8653
  Email : nongoff_off@hotmail.com
   
 
   
   
  พิชญานันท์ สุขมาก
  หน้าที่ : หัวหน้างานนโยบายและแผน/หน่วยนโยบายและแผน
  โทรศัพท์ : 8651
  Email : noojangph@gmail.com
   
   
 
   
   
  วรางคณา เจริญพานิช
  หน้าที่ : หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ/หน่วยวิจัย
            :
  โทรศัพท์ : 8652
  Email : keng_mim@hotmail.com
   
 
   
   
  ชลธี เขียวพุ่มพวง
  หน้าที่ : หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์/หน่วยกิจการนิสิต
  โทรศัพท์ : 8663
  Email : chonlathee_@hotmail.com
   
 
   
   
  อริศรา อิ่มคำ
  หน้าที่ : หน่วยพัสดุ
  โทรศัพท์ : 8653
  Email : tong_jeep@hotmail.com
   
 
   
   
  ฉลวยลักษณ์ วงษ์ด่อน
  หน้าที่ : หน่วยการเงิน
  โทรศัพท์ : 8653
  Email : chaluaylak_w@hotmail.com
   
 
   
   
  ปาริชาต เสือเพ็ง
  หน้าที่ : ศิษย์เก่าสัมพันธ์,อาจารย์ที่ปรึกษา,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ : 8663
  Email : p_tigers@hotmail.com
   
 
   
   
  จิตติพร ราษฎร์ทองหลาง
  หน้าที่ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยวิจัย
  โทรศัพท์ : 8651
  Email : omenan2000@hotmail.com
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
  วาสนา พุฒทอง
  หน้าที่ : หน่วยวิชาการ
            : รับผิดชอบสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
            :
  โทรศัพท์ : 8652
  Email : tik_wj6@hotmail.com
   
 
   
   
  นพพันธ์ มีพยุง
  หน้าที่ : หน่วยโสตทัศนูปกรณ์และหน่วยอาคารสถานที่
  โทรศัพท์ : 8657
  Email : phnu5@hotmail.com
   
 
   
   
  เสกสัน สีดาเดช
  หน้าที่ : หน่วยบริการและสวัสดิการนิสิต
  โทรศัพท์ : 8663
  Email : mpi485280017@hotmail.com
   
 
   
   
  พิชชา จิตต์ชุ่ม
  หน้าที่ : หน่วยวิชาการ
            : รับผิดชอบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
  โทรศัพท์ : 8652
  Email : joyly_22@hotmail.com
   
 
 
   
   
  จันจิรา  สามานาม
  หน้าที่ : หน่วยตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ : 8657
  Email : nuikjs@hotmail.com
   
 
   
   
  เศรษฐพงษ์  ดีอุด
  หน้าที่ : ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์ : 8657
  Email : settapong_dee@live.com
   
 
   
   
  นภาพร พิทักษ์โสภณ
  หน้าที่ : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
  โทรศัพท์ : 8663
  Email : naphapornp@nu.ac.th
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
  ดุษฎา เอียการนา
  หน้าที่ : หน่วยการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์ : 8653
  Email : dusada2728@hotmail.co.th
   
 
   
   
  นางสาวสุรีรัตน์ ขำนิพัฒน์
  หน้าที่ : รับผิดชอบหลักสูตร สม.
  โทรศัพท์ : 8652
  Email : sureerat2010@gmail.com
   
 
   
   
  เจษฎา เปาจีน
  หน้าที่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์ : 8657
  Email :
   
 
   
   
  ณัฐธีรา มณีกาศ
  หน้าที่ : หน่วยวิชาการ
            : รับผิดชอบหลักสูตร สด.
            :
  โทรศัพท์ : 8652
  Email : nanny_sd@hotmail.com
   
 
   
   
  สุดารัตน์  เครือจิต
  หน้าที่ : หน่วยวิชาการ
            : รับผิดชอบกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  โทรศัพท์ : 8652
  Email :yim_techno_snk@hotmail.com
   
 
   
   
  ชัชฎาภรณ์  สิงห์ลอ
  หน้าที่  : หน่วยวิชาการ
             : รับผิดชอบกลุ่มสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
  โทรศัพท์ : 8652
  Email :chatchsi@hotmail.com
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
  สุดารัตน์ โสภา
  หน้าที่ : CELHM
  โทรศัพท์ : 8651
  Email :ying_ouy@hotmail.com
   
 
   
   
  ชิดชนก ทัศนา
  หน้าที่ : บริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 8663
  Email : comfort_n@hotmail.com