ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
นโยบายคุณภาพ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรการศึกษา
แผนที่ตั้งคณะ
 
กลุ่มสาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
กลุ่มสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
 
ผู้บริหารคณะ
ที่ปรึกษาคณบดี
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจำคณะฯ
คณะกรรมการประจำคณะฯ
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรสายสนับสนุน
สิทธิและหน้าที่ของบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจผู้บริหาร
ระบบภาระงานอาจารย์
ระบบ Personal Biodata
ระบบบริหารแผนงานโครงการ
ระบบัญชี 3 มิติ
ระบบงบประมาณรายได้
ระบบครุภัณฑ์
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
 
รายงานการประชุมคณะฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
เว็บไซต์เวอร์ชั่น ปี2553
เว็บไซต์เวอร์ชั่น ปี2555
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการ / กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555
แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ (ส่วนคณะฯ)
แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ (ส่วนวสส.สุพรรณบุรี)
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (NU-PL-54-04/002)
แบบฟอร์มติดตามการจัดการโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2555
แบบฟอร์มสรุปโครงการ
 
 
เครือข่ายนักบริหารบริการสุขภาพ
โครงการ 1PAT
ปฏิญญาคณะสาธารณสุขศาสตร์
สำนักงานเลขานุการคณะ
งานบริการการศึกษา
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
หน่วยวิจัย
บัณฑิตศึกษา
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
ตารางเรียนนิสิต
ลงทะเบียนออนไลน์
การทำวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผลสอบประมวลความรู้ ป.ตรี
ผลสอบประมวลความรู้ ป.โท
ผลสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก
ห้องอ่านหนังสือคณะ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
World Health Organization
SEAPIN
WHO Thailand
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์
Australian College Of Health
Service Executives