วิธี Copy สูตร (Formula) จากตอนบนของ Column ลงมาที่ Cell อื่นๆ ตอนล่างของ Column

เลื่อน Mouse ให้ลูกศรชี้ที่มุมล่างขวาของ Cell
ลูกศรจะเปลี่ยนรูปร่าง จากกากะบาดเส้นใหญ่ เป็นกากะบาดเส้นเล็ก (Cross Hair)
แล้ว Click & Drag ลงมา (หรือขึ้นบน) ตามแนวดิ่ง

จะได้สูตรที่มีค่าตัวแปรเปลี่ยนไปทีละบรรทัด เข่น จาก A1 เป็น A2, A3, ...
ยกเว้นตัวแปรที่ Lock ไว้ด้วยเครื่องหมาย $