การแปลงคะแนนดิบไปเป็นคะแนน Normalized T-Score
โดยใช้ Excel

ทำไมการนำคะแนนดิบมาใช้ตัดเกรดจึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด

Excel: การ Copy สูตร (Formula) มาใส่ใน Cell อื่นๆ ใน Column เดียวกัน

Excel: Function COUNTIF()

Excel: Function LOOKUP()

Excel: การแปลงคะแนนดิบไปเป็นคะแนน Normalized T-Score

Sheet T ตาราง Percentile และ Normalized T-Score

References

ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ
nopadols@nu.ac.th