วิธีการหาคะแนน Normalized T-Score

1. สมมุติว่าคะแนนดิบมี 36 ค่า Column A คือ A2 ถึง A37 ใช้คำสั่ง Sort Column A

2. ใช้ Function B2=COUNTIF($A$2:$A$37,A1) เพื่อหาคะแนนที่มีค่าซ้ำกัน
copy formula ใส่ใน Cell อื่นๆ ของ Column B คือ B2 ถึง B37
หาค่าความถี่ของคะแนนที่ซ้ำกันคือ f

3. Column C หาค่าความถี่สะสมคือ cf

4. Column D หาค่า cff (cff= cf-0.5f)

5. Column E หาค่า Percentile (Percentile = cff x(100/n)

6. สร้าง Sheet "T" มีลักษณะเป็นตารางมีค่าสำเร็จรูป Table 2 Column, 80 Row
Column A=Percentile, Column B=Normalized T-Score

7. Column F ใช้ Function LOOKUP(F1,T!$A$2:$A$81,T!$B$2:$B$81)
copy formula ใส่ใน Cell อื่นๆ Column ฺF ( F2 ถึง F61)
คือคืนค่าคะแนน T Score ใน Sheet T Columm B "ถ้าค่าที่กำหนด" ตรงกับค่า Percentile ใน Sheet T Column A

หาค่า f, cf, cff

เรียงลำดับ, หาความถี่ = f, ความถี่สะสม = cf และ cff=cf-0.5f
C10=B10, C9=C10+B9, Copy Formula ไปที่ C8, C7, C6, ...

  AB CD EF GH
1x f

cf

cff

    
2 15 5 3633.5    
3 14 4 3129    
4 12 4 2725    
5 10 5 2320.5    
6 9 7 1814.5    
7 8 6 118    
8 5 3 53.5    
9 4 1 21.5    
10 2 1 10.5    
11        

หาค่า Percentile


  AB CD EF GH
1x f

cf

cff

Percentile

   
2 15 5 3633.593.056   
3 14 4 312980.556   
4 12 4 272569.444   
5 10 5 2320.556.944   
6 9 7 1814.540.278   
7 8 6 11822.222   
8 5 3 53.59.722   
9 4 1 21.54.167   
10 2 1 10.51.389   
11        

หาค่า Normalized T-Score โดยใช้ Function Lookup() จากตารางใน Sheet T


  AB CD EF GH
1x f

cf

cff

Percentile

Norm-T  
2 15 5 3633.593.05664  
3 14 4 312980.55658  
4 12 4 272569.44455  
5 10 5 2320.556.94451  
6 9 7 1814.540.27847  
7 8 6 11822.22242  
8 5 3 53.59.72237  
9 4 1 21.54.16732  
10 2 1 10.51.38927  
11        

F2=LOOKUP(E2,T!$A$2:$A$81,T!$B$2:$B$81)
เมื่อ Copy Formula ลงมาตามแนวดิ่ง E2 จะเปลี่ยนเป็น E3, E4, E5 ...
แต่ (...,A2:A81,B2:B81) จะคงเดิม เพราะ Lock ไว้ด้วยเครื่องหมาย $

ที่ตอนล่างของ Excel จะเห็นชื่อ T อยู่ระหว่าง Sheet1 และ Sheet3
Sheet ทีใช้งานอยู่คือ Sheet1 และ Function LOOKUP() จะไปอ่านค่าจาก Sheet T