1. การสัมมนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญานครสวรรค์  
                      1.1 การสัมมนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญานครสวรรค์ ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด
                      1.2 การสัมมนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญานครสวรรค์ ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
     
2.งานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 และงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ 1
                      2.1 งานมหกรรมสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด
                    2.2 รายงานโครงการงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ดาวน์โหลด
                      2.3 นิทรรศการนวัตกรรมการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดาวน์โหลด
                      2.4 รางวัลเพชรนเรศวร ดาวน์โหลด
     
3.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "เตชาติวัฒน์"
ดาวน์โหลด
     
4.ผลการดำเนินงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การบริหารงานของ
   ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
(4 ปี)
ดาวน์โหลด
     
5.ผลการดำเนินงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การบริหารงานของ
   ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
(2 ปี)
ดาวน์โหลด
     

6.รายงานการประชุมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยให้บริการปฐมภูมิ โดยใช้บริบทเป็นฐาน
   (Context-based Learning)

ดาวน์โหลด
     
7.รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใช้บริบท
   ของพื้นที่เป็นฐาน
ดาวน์โหลด
     
8.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใช้บริบทเป็นฐาน ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด
     
9.การประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด