เปลี่ยนภาษา :
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
   หน้าหลัก
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้นิพนธ์ : สายจิต สุขหนู
การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจกโดยการบ่งต้อด้วยหนามหวายขมกรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร
ผู้นิพนธ์ : สายจิต สุขหนู
แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3
ผู้นิพนธ์ : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ผู้นิพนธ์ : ภัทรพล มากมี
การเข้าถึงบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้นิพนธ์ : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
อ่านทั้งหมด

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :