ความเป็นมา 
          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ เกิดจาก
ความร่วมมือในการทำวิจัยของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการทำการศึกษาวิจัย เรื่องสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารบริการสุขภาพระดับอำเภอของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขในระดับประชากรมากกว่าการให้บริการทางการแพทย์ที่เน้นการให้บริการส่วนบุคคล ผลจากการวิจัยดังกล่าวได้จัดทำเป็นหลักสูตร ที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างศักยภาพด้านการจัดการบริการสุขภาพแก่ผู้บริหาร เน้นการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถในการพัฒนาการให้บริการ สามารถพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริหาร ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และผลักดันให้นโยบายยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของรัฐบาล เป็นไปตามแนวคิดการสร้างสุขภาพเชิงรุก ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ที่จะรับรู้สิ่งเร้าต่าง ๆ  เช่น ข่าวสาร  ข้อมูล  ความรู้  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในตัวองค์การเอง ให้มีความสามารถประมวลผล  ทำความเข้าใจ ตีความออกมาเป็นแนวคิด นโยบาย มาตรการ  นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันกาล  และเหมาะสมกับสภาพการณ์ จึงจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ฯ นี้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 

การดำเนินงาน 
          โครงการพัฒนาผู้นำด้านการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิแพทย์ชนบท เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ และจะดำเนินการพัฒนา รวมถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์หลักสูตร
          พัฒนาแนวคิดและสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านบริหารจัดการบริการสุขภาพในระดับอำเภอของผู้บริหารหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP Manager) เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน