หลักสูตรของกลุ่มสาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ, ส.ม.(การจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รายวิชาบังคับ
  1.นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
  2.ระบาดวิทยาและชีวสถิติเพื่อการจัดการบริการสุขภาพ
  3.กฎหมาย และจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพ
  4.การจัดการการบริการสุขภาพ
  5.ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ
  6.การจัดการการเงินในระบบบริการสุขภาพ 
  7.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ 
  วิชาเลือก
  8.ระบบบริการสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
  9.การสาธารณสุขมูลฐาน และบริการปฐมภูมิ
  10.การจัดการสารสนเทศในการจัดการบริการสุขภาพ
  11.การประเมินบริการปฐมภูมิและการจัดการคุณภาพ 
  12.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  วิทยานิพนธ์
  13.วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
  14.วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
  15.วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 
  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
  16.ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  17.สัมมนา
หลักสูตรปริญญาเอก  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ