นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 055-967321

E-mail : nok_patoomrat@hotmail.com