เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวอบรม/สัมมนา

การประชุมวิชาการ \

ด้วยสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

การจัดการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครู บุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ตัวอย่างการบรรยายพิเศษและการอภิปรายกลุ่มในการประชุมครั้งนี้ เช่น
 

 • ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ:
     - การพัฒนาโภชนาการเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
     - การควบคุมการขาดสารไอโอดีน
     - โครงการเด็กไทยแก้มใส
 • อาหารไทยไปไกลทั่วโลก
 • โภชนาการและการแสดงออกทางพันธุกรรม
 • ผักผลไม้ จากภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยโลก
 • ภาวะแพ้อาหาร
 • ประเด็นท้าทายอาหารบริเวณบาทวิถี
 • ประเด็นร้อน หวาน มัน เค็ม


นอกจากนี้ยังมีการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่า และโปสเตอร์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการดีสำหรับทุกวัย และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการมากกว่า 1,000 คน/วัน

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

1. อ่านบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์

2. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ : 4 กันยายน 2558
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :