เปลี่ยนภาษา :

หลักสูตรการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

1.ระดับปริญญาตรี

      - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ คลิกอ่าน

      - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คลิกอ่าน

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คลิกอ่าน

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คลิกอ่าน

      - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คลิกอ่าน

        สมัครเข้าศึกษา คลิกสมัครเข้าศึกษา

 

2.ระดับปริญญาโท

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่าน

        สมัครเข้าศึกษา คลิกสมัครเข้าศึกษา

 

3.ระดับปริญญาเอก

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คลิกอ่าน
      
        สมัครเข้าศึกษา คลิกสมัครเข้าศึกษา

 

สอบถามข้อมูล : 055-96-7343 งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

สมัครเข้าศึกษา คลิกสมัครเข้าศึกษา

4.โครงการสัมฤิทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 

“เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความพร้อมอย่างทั่วถึง               
และสามารถขอโอนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการสะสมหน่วยกิต (Collective Credit)”

คุณสมบัติของผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร ผู้สมัครต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ความรู้และทักษะ ตามที่ผู้เรียนต้องการเพิ่มขึ้น
  • หลังเรียนจบแต่ละรายวิชา จะได้รับใบรับรอง “สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • หากต้องการเรียนต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี     บัณฑิต สามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาได้ โดยที่ไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ำ ซึ่งทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

  • จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน ร่วมกับการใช้สื่อการสอน Online การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานที่มอบหมาย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

 

สมัครเรียน

==>>คลิกสมัครเรียน<==

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 055-967-343 หรือ 055-967-344

 

 

 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :