เปลี่ยนภาษา :
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 107/(3/2546) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยมีมติให้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(ระดับ - ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านวิชาการและบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยคณะฯได้รับเกียรติและความกรุณาจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาดำเนินการก่อตั้งโดยเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งของคณะฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบกับคณะฯได้รับการตอบรับในการเข้ามาร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาด้านวิชาการที่เข้มข้นจากคณาจารย์ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและมีความชำนาญการในด้านการปฏิบัติ อีกทั้งคณะฯยังได้รับกำลังสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกคน ปัจจุบัน คณะฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 7 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายให้คณาจารย์และนิสิตทำงานวิจัยที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของประเทศโดยเน้นปัญหาของภาคเหนือตอนล่างและเน้นปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาของการส่งเสริมสุขภาพ การจัดระบบบริการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นอกจากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดสถานปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของภาคเหนือตอนล่างในชื่อ “คลินิกอาศรมเสลา” เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่ชุมชนและเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ของคณะฯอีกด้วย นอกจากนี้ คณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยร่วมกับศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและก่อให้เกิดสุขภาพดีแบบองค์รวม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า คณะฯ มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของภูมิภาค ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการวิชาการด้วยวิทยาการสมัยใหม่อย่างบูรณาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของคณะฯที่ว่า

“สร้างเสริมสุขภาพ    ส่งเสริมคุณธรรม    พัฒนาภูมิปัญญาไทย    ก้าวไกลสู่สากล”

ในสุดท้ายนี้ หวังว่าข้อมูลข้างต้นคงจะทำให้ท่านได้รู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

        

   รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :