เปลี่ยนภาษา :

          ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ 4 ปี) โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งแผน ก และแผน ข ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพะเยา

          ในปี พ.ศ. 2546 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 107/(3/2546) วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยมีมติให้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านวิชาการ และบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการหาความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม

          ในปี พ.ศ. 2549 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสำนักงาน อยู่ที่ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสาธารณสุข  จำนวน 6 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ 6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

          ในปี พ.ศ. 2551 คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร คือ            

1.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

          ในปี พ.ศ.2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้มีดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 7 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :