เปลี่ยนภาษา :

 

 

คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
     
    
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนพัฒนางานวิจัย
 
    
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
     
    
อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
 
    
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ
       
    
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
 
      
      อาจารย์ฉัตรณรงค์ พุฒทอง
     ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการ
    แพทย์แผนไทยประยุกต์
     
 
      
       ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
     อาจารย์
 
     
 
      
ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :