เปลี่ยนภาษา :

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 
 
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
     
    
รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนพัฒนางานวิจัย
 
    
อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
     
    
ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
    
รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ
       
    
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
    
ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     
 
      
      อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
     ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการ
    แพทย์แผนไทยประยุกต์
 
     
 
       
ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :