เปลี่ยนภาษา :

 นโยบายตามภาระกิจหลัก

  คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดนโยบายคุณภาพของผลผลิต

  ตามผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 4 ประการ คือ

       - การผลิตบัณฑิต

       - การวิจัย

       - การบริการวิชาการ

       - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไว้ดังนี้


นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

     1. ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถในอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามโดยการพัฒนา การเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพ

     2. มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรับผิดชอบด้านการศึกษาและ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

     3. ดำเนินการจัดทำและเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในด้านสาธารณสุขศาสตร์ และดำเนินการติดตามพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม ตามความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

     4. ดำเนินการผลิตบัณฑิตในลักษณะการมีหุ้นส่วน (partner ship) และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (networking) 
กับสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ควบคู่กันไป


นโยบายด้านการวิจัย

     1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

     2. พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย

     3. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย

     4. กำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัย

     5. ส่งเสริมให้ข้าราชการหรือพนักงานที่มิใช่สายวิชาการ ทำการวิจัย สถาบันเพื่อพัฒนางานและองค์กร

     6. พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัย

     7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อการวิจัย

     8. สนับสนุนการนำเสนอผลงาน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย


นโยบายด้านการบริการวิชาการ

     1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการ กิจกรรม ที่เน้นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ในรูปแบบที่หลากหลาย

     2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการ กิจกรรม ที่เน้นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 


นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     1. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

     2. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     3. มุ่งสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความ
สามัคคี ผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :