เปลี่ยนภาษา :

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยมขององค์กร (Organizational Value)

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำ 1 ใน 10 ด้านสาธารณสุขของอาเซียน ในปี 2573

เอกลักษณ์

    บูรณาการศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะชุมชน 

 

 

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
 

อัตลักษณ์นิสิต 

     ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อสุขภาวะชุมชน

    Working collaboratively for community well-being

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก

          เครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน (Community Networking)

 

 

ค่านิยมขององค์กร (Organizational Value)

 

 

 

 

 

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :