เปลี่ยนภาษา :
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

วิสัยทัศน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ   และก้าวสู่ระดับนานาชาติ   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน การสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของภูมิภาค

 

   

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิต
2.ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
3.บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
 
   
 
   

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :