การนำเสนอวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปี 4
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย