อบรมการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ISO14001-2015
ค่ายจริยธรรมนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ นิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดแล้ม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย