นิสิตแพทย์แผนไทยนำเสนอโครงงานยา
นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำเสนอผลงานด้านสมุนไพร