ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ : 8 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2556 นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ร่วม กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณบดี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์, ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 และ 3, ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต 2 และ 3, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ” ณ โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

       โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. โดยการดูงานครั้งนี้เน้นเรื่องระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) ของทั้ง 24 อำเภอ ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านบุคลากรสาธารณสุขให้มีการจัดการความรู้ พัฒนาเครือข่าย และพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ที่มาจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพี่เลี่ยงให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2556 – 30 ก.ย.2559

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีการเสนอโรงพยาบาลชุมชน 10 อำเภอนำร่อง ที่จะทดลองใช้ระบบ DHS ก่อนในระยะที่ 1 ของโครงการฯ โรงพยาบาลชุมชนดังกล่าว ได้แก่ 1) รพช.วังทอง 2) รพช.พรหมพิราม 3) รพช.เขาค้อ 4) รพช.คีรีมาศ 5) รพช.คลองลาน 6) รพช.วชิรบารมี 7) รพช.สว่างอารมณ์ 8) รพช.หนองฉาง 9) รพช.โพธิ์ประทับช้าง และ 10) รพช.หล่มสัก และครั้งต่อไปการประชุมคณะทำงานของโครงการฯ จะจัดในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก