นางพจณิชา คำบรรลือ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

โทรศัพท์ : 055-967340

E-mail : yim_techno_snk@hotmail.com
นางสาวปิยรัตน์ ไวยศิลา
แพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ : 7449

E-mail : fufindig@hotmail.com
นางสาวเมธาพร รัศมี
แพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ : 7449

E-mail : dadream.meta@hotmail.com
นายเกรียงไกร รุ่งเรือง
แพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ : 7449

E-mail : ma_praw4512@hotmail.com
นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์
แพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ : 7449

E-mail : kanaphanw@nu.ac.th
นางสาวธนัฎฐา กู่จาน
แพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ : 7449

E-mail : thanattha_libu@hotmail.com