ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์ :

E-mail :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โทรศัพท์ : 055-967384

E-mail : m_bas_69@hotmail.com
ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967447

E-mail : watoop@nu.ac.th,watoop@yahoo.com
ดร.อนุสรา สีหนาท
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โทรศัพท์ : 055-967388

E-mail : anusara.sii@outlook.com
อาจารย์นันทิกา พรหมมี
อาจารย์

โทรศัพท์ :

E-mail : bellnuntika@gmail.com
อาจารย์นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค์
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967379

E-mail : nan__da@hotmail.com
อาจารย์สายจิต สุขหนู
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967379

E-mail : beebeelove18@hotmail.com
อาจารย์นัฏติยา ใจจำนงค์
อาจารย์

โทรศัพท์ :

E-mail : n.chaichamnong@hotmail.com
อาจารย์ขวัญชนก หมอกมืด
อาจารย์

โทรศัพท์ :

E-mail : khwanchanokm@nu.ac.th
อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967379

E-mail : bo_ns@hotmail.com
อาจารย์นพวรรณ วัชรพุทธ
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967388

E-mail : ิิbaitoei_bluesky@hotmail.com
อาจารย์นินนาท อินทฤทธิ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ : 055-967340

E-mail : zineninnart@gmail.com
อาจารย์ปวริศา นพเก้า
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :

E-mail : pookpik_tt@hotmail.com
อาจารย์ฉัตรณรงค์ พุฒทอง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :

E-mail : chatnarongp@nu.ac.th
อาจารย์ภัทราพร บุญมี
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :

E-mail : asaka_patt@hotmail.com
ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
อาจารย์

โทรศัพท์ : 7340

E-mail : rodsariny@nu.ac.th