เปลี่ยนภาษา :

เวลาชื่อผลงานการตีพิมพ์
เมื่อ : 6 ตุลาคม 2564การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจกโดยการบ่งต้อด้วยหนามหวายขมกรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร
เมื่อ : 6 ตุลาคม 2564การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อ : 1 มิถุนายน 2563ความร้อน:ผลกระทบต่อสุขภาพ การตรวจวัด ค่ามาตรฐาน และการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อน
เมื่อ : 1 มิถุนายน 2563การเข้าถึงบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อ : 1 มิถุนายน 2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ : 1 มิถุนายน 2563แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3
เมื่อ : 8 มกราคม 2563การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจของพนักงานในโรงงานสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อ : 18 กันยายน 2562ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติของรยางค์ส่วนบน คอ และหลังจากการทำงานในกลุ่มพนักงานสำนักงาน
เมื่อ : 18 กันยายน 2562การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น ้าในกว๊านพะเยาของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา
เมื่อ : 18 กันยายน 2562การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อช่วยในการทรงตัวและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :