เปลี่ยนภาษา :
   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
  นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์

นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หน้าที่ : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการคณะฯ
โทรศัพท์ : 055-967321
E-mail : nok_patoomrat@hotmail.com
  นางสาวศิรดา ยุวรรณศิริ

นางสาวศิรดา ยุวรรณศิริ
หน้าที่ : หัวหน้างานธุรการ/หน่วยบุคคล
หน่วยงาน : งานธุรการ
โทรศัพท์ : 055-967330
E-mail : bungkee_b@hotmail.com
  นางชนิดา ดีรักษา

นางชนิดา ดีรักษา
หน้าที่ : หัวหน้างานการเงินและพัสดุ/หน่วยการเงิน
หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 055-967322
E-mail : nakon8088@gmail.com
  นางสาวพิชญานันท์ สุขมาก

นางสาวพิชญานันท์ สุขมาก
หน้าที่ : หัวหน้างานนโยบายและแผน/หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967327
E-mail : noojangph@gmail.com
  นางวรางคณา ทรวงกำเนิด

นางวรางคณา ทรวงกำเนิด
หน้าที่ : หัวหน้างานบริการการศึกษา
หน่วยงาน : บัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967343
E-mail : keng_mim@hotmail.com
  นางชลธี เขียวพุ่มพวง

นางชลธี เขียวพุ่มพวง
หน้าที่ : หัวหน้างานกิจการนิสิต/หน่วยกิจการนิสิต
หน่วยงาน : งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055-967338
E-mail : chonlathees@gmail.com
  นางอริศรา อิ่มคำ

นางอริศรา อิ่มคำ
หน้าที่ : หน่วยพัสดุ
หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 055-967322
E-mail : tong_jeep@hotmail.com
  นางสาวฉลวยลักษณ์ วงษ์ด่อน

นางสาวฉลวยลักษณ์ วงษ์ด่อน
หน้าที่ : หน่วยการเงิน
หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 055-967322
E-mail : chaluaylak@gmail.com
  นางสาวจิตติพร ราษฎร์ทองหลาง

นางสาวจิตติพร ราษฎร์ทองหลาง
หน้าที่ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967331
E-mail : omenan2000@hotmail.com
  นางวาสนา พุฒทอง

นางวาสนา พุฒทอง
หน้าที่ : หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967343
E-mail : tik_wj6@hotmail.com


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8