เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ตำแหน่ง : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ : 055-967317
E-mail : narongsakn@nu.ac.th , nnoosorn@yahoo.com
รายละเอียด

ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด

ผศ.วิมาลา ชโยดม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ :
E-mail : vimalac@nu.ac.th
รายละเอียด

รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนพัฒนางานวิจัย
โทรศัพท์ : 055-967319
E-mail : nithrak@nu.ac.th , nithrakm@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055-967318
E-mail : somkiats@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 055-967344
E-mail : rwongwat@yahoo.com
รายละเอียด

รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 055-967419
E-mail : lillysupaporn@gmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055-967348
E-mail : thanach_k@yahoo.com , thanachk@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967347
E-mail : pantiph@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
โทรศัพท์ : 055-967423
E-mail : artittaya12@gmail.com
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8