เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ผศ.ดร. ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967447
E-mail : watoop@nu.ac.th,watoop@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. Bachelor degree of PharmacyPharmacyChaingmai UniversityประเทศThailand ปี1999
2. Master of Public HealthPublic HealthNaresuan UniversityประเทศThailand ปี2004
3. Doctor of Philosophy in Pharmaceutical sciencesPharmaceutical sciencesNaresuan UniversityประเทศThailand ปี2007
4. Postdoctoral researcherLaboratory for International Alliance, Research Group for PharmacogenomicsRIKEN Center for Genomic Medicine (CGM)ประเทศJapanปี2010
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Phytochemical analysis and quality control of herbal medicines
2. Human and animal monoclonal/polyclonal antibodies production
3. Application of monoclonal/polyclonal antibodies: ELISA, immunochromatography test, immunofluorescence assay, affinity column
4. Pharmacogenomic and complex diseases
5. Auditor in ISO 9000 series:2008
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., and Ingkaninan, K. (2007) An enzyme-linked immunosorbant assay using polyclonal antibodies against bacopaside I. Anal. Chim. Acta. 584:1-6. , 2007
2. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay using a monoclonal antibody against bacopaside I. Phytochemical Analysis. , 2007
3. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2007
4. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2007
5. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2007
6. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2008
7. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2008
8. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2008
9. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay usingPhrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya , 2008
10. Prompittayarat, W. The production and quality control of Bacopa monnieri extract, PhD thesis, Naresuan University, 2006. , 2006
11. Nuengchamnong, N., Suwannakij, N., Phrompittayarat, W. (2008). Determination of illegal adulterant in herbal medicines and dietary supplements by liquid chromatography tandem mass spectrometry(LC-MS/MS). Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2, 93-103. , 2008
12. Tothiam, C., Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Seiichi Sakamoto, S, Khan A.I., Ingkaninan, K., 2011, An enzyme-linked immunosorbant assay using monoclonal antibody against Bacoside A3, Phytochemical Analysis, (In press) , 2011
13. Phrompittayarat W., Jetiyanon K., Wittaya-areekul S., Putalun W., Tanaka H., Khan I., Ingkaninan K., 2011, Influence of seasons, different plant parts, and plant growth stages on saponin quantity and distribution in Bacopa monnieri, Songklanakarin J. Sci. , 2011
14. Mahasirimongkol, S., Yanai, H., k, Mushiroda T., Promphittayarat, W., Wattanapokayakit, S., Promjai J., Yuliwulandarik R., Wichukchin, N., Yowang, A., Yamada, N., Kantipong, P.,Takahashi, A., Kubo, M., Sawanpanyalert P., Kamatani, N., Yusuke N., Tokunag K. , 2011
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.56063986นางสาวสุธาสินี ทรัพย์สังข์สาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต
2.56063917นางสาวจริยา ยิ้มเจริญสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
3.56062743นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8