เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ดร. สุดาวดี ยะสะกะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : sudawadeey@nu.ac.th,cukoo_555@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทยปี2553
2. สม.อนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทยปี2556
3. ส.ด.สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทยปี2564
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Contamination and Bio-accumulation of Microplastics and Nanoplastics
2. Solid waste management
3. Food Sanitation and Food Safety
4. Environmental Health
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Potential Assessment for Utilization of Solid Waste in KhonKaen University , 2013
2. Potential Assessment for Composting of Food Waste in KhonKaen University , 2013
3. Bioaccumulation of Microplastics in Fish and Snails in the Nam Pong River, Khon Kaen, Thailand , 2021
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Sudawadee Yasaka , Somsak Pitaksanurat , Wongsa Laohasiriwong, and Lamyai Neeratanaphan and Rittirong Jungoth. Contamination and Bio-accumulation of Microplastics in Nam Pong River,Khon Kaen, Thailand. EnvironmentAsia, 2022; 15(1) : .    
2. ปรเมษฐ์ บัวศรีแก้ว, บุษกร ชมเมือง, สุดาวดี ยะสะกะ และอุรัตน์ พิมลศรี . การปนเปื้อนเชื้อราในอากาศของสถานีกำจัดขยะมูลฝอย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564; 3(1) : 13-20.    
3. สรัสวดี สุมาลุ,บุษกร ชมเมือง และสุดาวดี ยะสะกะ. ประสิทธิผลของสารเคลือบผิวแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งในการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 , 2563; 0(0) : 278-279.    
4. สุดาวดี ยะสะกะ, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, และพันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร ทั้งภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. วารสารควบคุมโรค, 2561; 44(2) : 173-184.    
5. จักรพงษ์ กัญญาประสิทธิ์, สุดาวดี ยะสะกะ, และสรัญญา ถี่ป้อม. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 , 2560; 0(0) : 147-148.    
6. ปัทมา ศรีแสง, สุดาวดี ยะสะกะ, สรัญญา ถี่ป้อม, ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์, พีรญา อึ้งอุดรภักดี, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, และพันธ์ทิพย์ ห. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในฝรั่งและแอปเปิ้ลตัดแต่งที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารเภสัชกรรมไทย, 2560; 10(1) : 82-87.    
7. ธัญภรณ์ ไทยอู่, สรัญญา ถี่ป้อม, สุดาวดี ยะสะกะ, และวิโรจน์ จันทร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมี ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม. วารสารควบคุมโรค, 2560; 43(3) : 293-305.    
8. สุนิสา นักดนตรี, สุดาวดี ยะสะกะ, และกานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในร้านรับซื้อของเก่าโดยพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับขยะ และประชาชนที่อาศัยในบริเวณข้างเคียงร้านรับซื้อของเก่า. วารสารควบคุมโรค, 2560; 43(1) : 56-65.    
9. นุชนาฏ ศรทะเดช, กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์, สุดาวดี ยะสะกะ, ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร , และพันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร. ประสิทธิผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร. วารสารควบคุมโรค, 2559; 42(4) : 108-118.    
10. ญาณิศา ศรีใส, และสุดาวดี ยะสะกะ. ถานการณ์การสุขาภิบาลอาหาร บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารควบคุมโรค, 2559; 42(4) : 327-336.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8