เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ผศ.ดร. สรัญญา ถี่ป้อม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967360
E-mail : sthiphom@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)ชีววิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยปี2547
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยปี2548
3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยปี2556
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Toxicology, biomarker and enzyme purification for pesticide exposure assessment
2. Immunoassay and monoclonal and polyclonal production
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์ , 2011
2. การประเมินค่าการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว ในจังหวัดระนครศรีอยุธยา (Assessment of Pesticide Exposure among Rice Farmers in Phra Nakhon Si Ayutthaya province) , 2014
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Thiphom, S., Prapamontol, T., Chantara, S., Mangklabruks, A., Suphavilai, C., Ahn, K.C., Gee, S.J., Hammock, B.D. Determination of the pyrethroid insecticide metabolite 3-PBA in plasma and urine samples from farmer and consumer groups in nort. J Environ Sci Health, 2014; 0(0) : 15–22.    
2. Thiphom, S., Prapamontol, T., Chantara, S., Mangklabruks, A., Suphavilai, C., . A method for measuring cholinesterase activity in human saliva and its application to farmers and consumers. Anal Methods , 2013; 5(18) : 4687 – 4693.    
3. Thiphom, S., Prapamontol, T., Chantara, S., Mangklabruks, A., Suphavilai, C., Ahn, K.C., Gee, S.J., Hammock, B.D. An enzyme-linked immunosorbent assay for detecting 3-phenoxybenzoic acid in plasma and its application to farmers and consumers. Anal Methods , 2012; 4(11) : 3772-3778.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8