เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ดร. รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7340
E-mail : rodsariny@nu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทยปี2554
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทยปี2561
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Yamprasert R, Chanvimalueng W, Mukkasombut N, Itharat A. Ginger extract versus Loratadine in the treatment of allergic rhinitis: a randomized controlled trial. BMC Complement Med Ther, 2020; 20(1) : 119.    
2. Yamprasert R, Chanvimalueng W, Pattanacharoenchai N, Pipatrattanaseree W, Mukkasombut M, Itharat A. Accelerated Stability Study on Anti-Allergic, Anti-inflammatory Activities and Phytochemical Contents of the Ethanolic Extract o. Science & Technology Asia, 2020; 25(2) : .    
3. Yamprasert R, Chanvimalueng W, Mukkasombut M, Itharat A. The Relation between Dominate Body Elements in the Human Body with Using Ginger Extract for Treating Allergic Rhinitis Patients. Thai jornal of otolaryngology head and neck surgery, 2018; 19(2) : .    
4. Chanvimalueng W, Yamprasert R and Itharat A. The Studies of the Effectiveness of Ginger Extract in the Treatment of Allergic Rhinitis Patients; A pilot study. Thai jornal of otolaryngology head and neck surgery, 2016; 17(2) : .    
5. Koonrungsesomboon N, Tharavanij T, Phiphatpatthamaamphan K, Vilaichone RK, Manuwong S, Curry P, Siramolpiwat S, Punchaipornpon T. Improved participants’ understanding of research information in real settings using the SIDCER informed consent form: a randomiz. European journal of clinical pharmacology, 2017; 73(2) : 141-9.    
6. Piwngam K, Kanokkangsadal P, Pipatrattanaseree W, Yamprasert R, Chookong C, Ooraikul B, Itharat A. Validated High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) Method for Anti-inflammation Activity of Lom-Am-Ma-Preuk Remedy. Science & Technology Asia, 2020; 21(0) : 60-7.    
7. Pimsen N, Chanvimalueng W, Mukkasombut N, Yamprasert R, Itharat A. Preliminary study of effectiveness and safety of Prasaprohyai extract in moderate to severe allergy rhinitis patient. Thai Journal of Pharmacy Practice, 2020; 0(0) : .    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8