เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
รศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ตำแหน่ง : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ : 055-967317
E-mail : narongsakn@nu.ac.th , nnoosorn@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประเทศไทยปี2532
2. วท.ม.เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2536
3. Ph.D.สาธารณสุขศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยปี2548
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Environmental Health
2. Solid Waste Management
3. Health Promotion
4. Preventive Health Care
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. วรพล แวงนอก, กุลวดี โรจน์ไพศาล, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และนงนุช โอบะ. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามแนวอริยสัจสี่โดยศูนย์สุขภาพชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์, 2553; 4(1) : .    
2. นราศักดิ์ ปานบุตร, ธนัช กนกเทศ, สมชาย จาดศรี และณรงค์ศักดิ์ หนูสอน. ผลของโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดสุโขทัย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553; 4(3) : .    
3. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ธนัช กนกเทศ และนายอนุกูล มะโนทน. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม, 2554; 9(3) : 1-11.    
4. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ธนัช กนกเทศ และนายสุทธิชัย ศิรินวล. การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554; 5(1) : .    
5. วิชัย เสนชุ่ม, ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และธนัช กนกเทศ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารการพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553; 4(3) : .    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.53031186นายจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิสาธารณสุข - (แบบ 2.1)1 ส.ค. 255520 ก.ย. 255520 ธ.ค. 2554
2.54031338นายพิสิษฐ์ ดวงตาสาธารณสุข - (แบบ 2.1)12 มี.ค. 255517 ธ.ค. 2555
3.55060207นายไพฑูรย์ ทับโทนสาธารณสุข แบบ ก230 ต.ค. 255131 ส.ค. 2554
4.56062668นายธีรพล หล่อประดิษฐ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณพิต
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8