เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
รศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 055-967419
E-mail : lillysupaporn@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. พ.ยบ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต).คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทยปี2537
2. วทม. (เวชศาสตร์ชุมชน).ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยปี2541
3. Ph.D. (Health Sciences).School of Health and Social Services at Massey UniversityประเทศNew Zealandปี2554
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. สุขภาพผู้สูงอายุ / การดูแลผู้สูงอายุ (Aging people’s health / elderly care)
2. คุณภาพชีวิต (Quality of life)
3. การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (Living arrangements in elderly)
4. ผลกระทบของการย้ายถิ่นของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุในชนบท (Impact of children migration related to rural elderly)
5. แรงสนับสนุนทางสังคม (Social support)
6. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
7. การวิจัยแบบชาติพรรณธุ์วรรณา (Ethnography)
8. การวิเคราะห์งานวิจัยแบบเชิงประเด็น (Thematic Analysis)
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Feelings of Abandonment Among Elderly People in Rural Northeast Thailand , 2010
2. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติคลินิกในการตรวจคัดกรองไขมันในเลือดในคนไทย , 2540
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
1. A guideline for the development of Dengue Hemorrhagic Fever pattern basing on community participation in the responsibility area of Ban Sri-Chareon Health Promoting Hospital, Tab-Yai-Chiang Sub-district, Pormpiram District, Phitsanulok Province , 2557
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. LaGrow, S., Sudnongbua, S., & Boddy, J. . The impact of self-reported visual disability on quality of life among older persons in a rural area of Northeast Thailand. Journal of Visual Impairment and Blindness , 2011; 0(0) : 361-369.    
2. Sudnongbua, S., LaGrow, S., & Boddy, J.. Feelings of abandonment and quality of life among older persons in rural Northeast Thailand. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 2010; 25(3) : 257-269.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.51030327นางชยภรณ ดีเอมสาธารณสุข - (แบบ 2.1)25 เม.ย. 25553 พ.ค. 255617 ก.ย. 2552
2.52030104นางจินดาวรรณ เงารัศมีสาธารณสุข - (แบบ 2.1)8 มี.ค. 255511 ก.ค. 255514 ก.ย. 2553
3.55031680นายวัชรินทร์ พอสมสาธารณสุข - (แบบ 2.1)29 ม.ค. 255117 ต.ค. 2555
4.54060673นางสาวอัจฉราพร เคราะห์ดีสาธารณสุข แบบ ก211 มี.ค. 255527 ก.พ. 2556
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8