เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
อาจารย์ สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055-967318
E-mail : somkiats@nu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตบริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประเทศไทยปี2534
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2539
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Infectious disease and epidemiology
2. Medical anthropology
3. Community health
4. Prevention and disease control
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Epidemiology, prevention and control of opisthorchiasis by village committee and village health volunteer in Amphur Muang, Nakhonsawan , 2539
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Sornprasit, S. Epidemiology and solution of public health problems. Journal of nursing and health sciences, 2010; 4(1) : 14-22.    
2. Pandii, W., Pariyanonda,S., Sornprasit, S. Epidemiology of opisthrochiasis in Nakhonsawan. TJN, 2003; 52(2) : 112-121.    
3. Sornprasit, S. Investigation of food poisoning outbreak at Nakhonchum subdistrict, Nakhonthai district, Phitsanulok, 1999. Monthly epidemiology surveillance report, 2001; 32(4) : 118-127.    
4. Sornprasit, S. Outbreak of AFP investigation at Wungthong district, Phitsanulok,1999. Monthly epidemiology surveillance report, 2001; 31(10) : 328-336.    
5. Limthongkul, S., Sornprasit, S. Diphtheria outbreak in Phitsanulok province, July 26-28, 1999. Monthly epidemiology surveillance report, 2001; 31(8) : 253-262.    
6. Sornprasit, S.. Suspected yaws outbreak at Bangrakum, Phisanulok.. Monthly epidemiology surveillance report., 1999; 30(5) : 133-137.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare getTypeUser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8