เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร

The Study of Local Knowledge on Cataract Treatment Using Calamus Needles: A Case Study of Mr. Cha-em Khumphech

สายจิต สุขหนู

บทคัดย่อ

            หมอพื้นบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านยังคงเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่เชื่อถือและเชื่อมั่นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาโรคเกี่ยวกับตา และโรคต้อต่าง ๆ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความรู้และวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อด้วยหนามหวายขมของหมอชเอม ขุมเพชร ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยคัดเลือกหมอพื้นบ้านแบบเจาะจงจำนวน 1 ท่านลการวิจัยพบว่าหมอชเอมด้ศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก จากหมอสงคราม อินบัว และฝึกปฏิบัติจริงจนกว่าหมอชเอม ขุมเพชร เกิดความชำนาญจนสามารถกลับมารักษาผู้ป่วยได้ และศึกษาผลการรักษาและความพึงพอใจของผู้ป่วย จำนวน 20 คน หลังจากได้รับการรักษาจากหมอชเอม พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น มองเห็นได้ชัดขึ้น และมีความพึงพอใจต่อผลการรักษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหมอพื้นบ้านอย่างมาก การใช้องค์ความรู้พื้นบ้านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการป้องกัน ดูแล รักษา หรือการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนเกี่ยวกับโรคต้อต่าง ๆ และยังก่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์ความรู้พื้นบ้านต่อไป

คําสําคัญ: หมอพื้นบ้าน, บ่งต้อ, โรคต้อกระจก

ABSTRACT

            Since Thai patients are still assured by folk medicine or local wisdom on the treatment of eye diseases including cataract, this qualitative study aims to demonstrate and analyze the knowledge of folk medicine or local wisdom performed by Mr. Cha-em Khumphech in Nathung, Sawankhalok, Sukhothai, the application of calamus needles. Gathered from a folk medicine practitioner, the data collection comprises of in-depth interview and non-participant observation. This empirical study reveals that Mr. Cha-em Khumphech acquired his local knowledge of cataract treatment from Mr. Songkram Inbua and he can practicing on applying calamus needles to cure the disease. The result from the 20 patients after receiving the treatment shows that all of them had better eye sight allowing them to see things clearer. These successful outcomes greatly assured the patients’ satisfaction, believes, and faith on the local treatment. So, this homegrown knowledge should be maintained and publicized for the health promotion of the people, and the sustainability of local Thai knowledge.

Source : Link

เมื่อวันที่ : 6 ตุลาคม 2564
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :