เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

Effectiveness of Learning Program for Improving Sexual Communication Skills among Parents and Their Adolescent Children on Premarital Sexual and Unwanted Pregnancy Prevention

ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ ปร.ด.

ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร พย.ด.

ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ ส.ม.

บทคัดย่อ

                ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําาคัญของประเทศ การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองเพศหญิงที่มีบุตรหลานวัยรุ่นเพศหญิงซึ่งกําาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตําาบลลานดอกไม้ อําาเภอเมือง จังหวัดกําาแพงเพชร ซึ่งเลือกมาแบบจําาเพาะเจาะจงจําานวน 90 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 45 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในการสื่อสาร               เรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นที่พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมดําาเนินการตามปกติ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ Wilcoxon Signed Rang test และ Mann-Whitney u test  

ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการจัดโปรแกรม ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นไม่แตกต่างกัน แต่ภายหลังการจัดโปรแกรมพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาการรับรู้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นสูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําาคัญทางสถิติ (p-value < .05) จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นว่าโปรแกรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นได้  จึงควรนําาไปประยุกต์ใช้ในผู้ปกครองกลุ่มอื่นๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นต่อไป

คําาสําาคัญ : โปรแกรมการเรียนรู้, การสื่อสารเรื่องเพศศึกษา, การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์, การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

Abstract

                Premarital sex and unwanted pregnancy was a major public health problem in Thailand. This study aimed to assess sexual communication skills between parents and their adolescent children. Sample were female parents living in Meung District, Khampangpeth Province. A purposive sampling technique was used to select the participants to the study. They were divided into two groups: an experimental group and a control group of 45 people per arm. The participants in the experimental group and the control group were recruited from two different villages. The study was conducted in the Landokmai Sub-district, Meung District, Khampangpeth Province, Thailand. Research instruments included the intervention (a program on developing the premarital sex and unwanted pregnancy prevention, and the questionnaire. Frequencies, percentages, mean, and standard deviations were used to analyze data. Also, the Mann-Whitney U test, and Wilcoxon signed rank test were used to make comparisons. Results showed that at baseline, there were no significant difference in knowledge of sexual education, attitude  of  sexual  communication, perceived  self-efficacy of sexual  communication,  perceived outcomes  of sexual communication,  and  sexual  communication  skills  between  the  intervention  and control groups. After intervention, the intervention group improved five aspects from the baseline and were significantly higher than the control group (p < .05). These results indicate that the program would be applied to change the sexual communication skills among female parents and their adolescent children for premarital sex and unwanted pregnancy prevention in other target groups.

Keywords: learning program, sexual communication, premarital sexual prevention, unwanted pregnancy.

ที่มา : ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร และ ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์. (2562). ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ. 35(1), 86-98.

 

Source : Link to full Paper

เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :