เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติของรยางค์ส่วนบน คอ และหลังจากการทำงานในกลุ่มพนักงานสำนักงาน

The Effect of Computer Using Workload on Work-Related Upper Extremity, Neck and Back Musculoskeletal Disorders among Office Workers

ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร

เยาวลักษณ์ อยู่นิ่ม

ยุวดี ทองมี

อรวรรณ กีรติสิโรจน์

บทคัดย่อ

หลักการและวัตถุประสงค์ : อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเป็นปัญหาจากการทำงานที่สำคัญในกลุ่มพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มพนักงานสำนักงาน

วิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 260 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง วิเคราะห์ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างโดยใช้สถิติ Multiple logistic regression พร้อมทั้งนำเสนอค่า Adjusted Odds Ratio (OR) และ 95% CI

ผลการศึกษา : คะแนนถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของพนักงานสำนักงานสูงสุด 3 ลำดับแรก  ได้แก่  หลังส่วนล่าง (15.22 ± 20.39)  คอ (14.87 ± 21.91)  และไหล่ด้านขวา (12.01 ± 22.28)  ตามลำดับ ขณะที่ความชุกของอาการพบสูงสุดในบริเวณคอ (ร้อยละ 82.70) หลังส่วนล่าง (ร้อยละ 74.60) และไหล่ข้างขวา (ร้อยละ 61.90) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระงานคอมพิวเตอร์สูง (ระยะเวลาใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน) ร้อยละ 52.3 ผลการวิเคราะห์แบบพหุโลจิสติกส์ พบว่า กลุ่มที่มีภาระงานคอมพิวเตอร์สูงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดบริเวณไหล่ข้างซ้าย (Adjusted OR = 2.11, 95%CI = 1.22 - 3.64) ไหล่ข้างขวา (Adjusted OR = 1.81, 95%CI = 1.04 - 3.16)  แขนส่วนล่างซ้าย (Adjusted OR = 2.15, 95%CI = 1.13 - 4.08) แขนส่วนล่างขวา (Adjusted OR = 2.02, 95%CI = 1.10 - 3.70) ข้อมือซ้าย (Adjusted OR = 2.25, 95%CI = 1.23 - 4.14) และข้อมือขวา (Adjusted OR = 1.78, 95%CI = 1.00 - 2.95) สูงกว่ากลุ่มภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป : ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าภาระงานคอมพิวเตอร์สูงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง จึงควรบริหารจัดการภาระงานการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ : อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง, พนักงานสำนักงาน, ภาระงานคอมพิวเตอร์

Abstract

Background and Objective : Musculoskeletal disorders (MSDs) represent a significant occupational problem among computer workers. The objectives of this study were to investigate the prevalence of MSDs and the effect of the computer using workload on MSDs.

Methods : Data were collected from 260 office computer workers of a university using a questionnaire regarding general characteristics and MSDs. Multiple logistic regression with adjusted odds ratio (OR) and 95% confidence interval were used to analyze the effects of the computer using workload on MSDs.

Results : The top three weighted scores of MSDs of office workers were lower back (15.22 ± 20.39), neck (14.87 ± 21.91) and right shoulder (12.01 ± 22.29), respectively. While the prevalence of MSDs occurred mostly in the neck (82.70%), lower back (74.60%) and right shoulder (61.90%). There were 52.3% of the workers that had the high computer using workload (computer usage greater than and equal to 7 hours/day).  The data showed that workers who had high computer using workload were more at risk of left shoulder pain (Adjusted OR = 2.11, 95%CI = 1.22 - 3.64), right shoulder pain (Adjusted OR = 1.81, 95%CI = 1.04 - 3.16), left forearm pain (Adjusted OR = 2.15, 95%CI = 1.13 - 4.08), right forearm pain (Adjusted OR = 2.02, 95%CI = 1.10 - 3.70), left wrist pain (Adjusted OR = 2.25, 95%CI = 1.23 - 4.14) and right wrist pain (Adjusted OR = 1.78, 95%CI = 1.00 - 2.95) than workers who had low computer using workload.

Conclusion : The results showed that high computer using workload could potentially affect MSDs. The results suggested that management on the computer using workload should appropriately conduct.

 

Keywords : Musculoskeletal Disorders, Office Worker, Computer Using Workload

 

 

ที่มา : ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, เยาวลักษณ์ อยู่นิ่ม, ยุวดี ทองมี และ อรวรรณ กีรติสิโรจน์. (2562). ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติของรยางค์ส่วนบน คอ และหลังจาก

                  การทำงานในกลุ่มพนักงานสำนักงาน. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(1), 60 – 67.

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :