เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น ้าในกว๊านพะเยาของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา

HEALTH RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT FROM AQUATIC ANIMAL CONSUMPTION IN KWAN PHAYAO OF PEOPLE LIVING AROUND KWAN PHAYAO, PHAYAO PROVINCE

สมคิด จูหว้า

รุ่ง วงศ์วัฒน์

อนุกูล มะโนทน

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำในกว๊านพะเยาประเมินปริมาณอาหารที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยเทียบกับค่าความปลอดภัยหรือค่าของวัตถุเจือปนอาหาร (Acceptable Daily Intake; ADI) ตรวจวิเคราะห์สารแคดเมียมและตะกั่วในสัตว์น้ำจำนวน 6 ชนิด คือ กุ้งฝอย หอยขม ปลาดุก ปลานิล ปลาไหล และปลาชะโด พบว่า มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมในกุ้งฝอยและหอยขม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0480 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 0.0200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และพบสัตว์น้ำจำนวน 3 ชนิดที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว ได้แก่ กุ้งฝอย หอยขม และปลาดุก ในปริมาณ 0.0325 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคกุ้งฝอยและหอยขมที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมมีค่าสัดส่วนความเสี่ยงอันตราย (Hazard Quotient; HQ) เท่ากับ 0.27 แล ะ0.11 ตามลำดับ และได้รับสารตะกั่วเฉลี่ยใน 1 วัน เท่ากับ 5.70 ไมโครกรัมต่อวัน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า TDI ถึง 36เท่า (ค่า Tolerable Daily Intake; TDI) มีค่าเท่ากับ 3.60 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน สรุปได้ว่าประชาชนสามารถบริโภคสัตว์น้ำได้อย่างปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนควรดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารแคดเมียมและตะกั่วในสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน

คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ, การจัดการความเสี่ยง, การบริโภคสัตว์น้ำ

Abstract

                The purposes of this research were to study food consumption pattern, food consumption behavior, and conduct health risk assessment and management from aquatic animal consumption in Kwan Phayao, Phayao Province, compared with the acceptable daily intake (ADI). Analysis of cadmium (Cd) and Lead (Pb) content in 6 aquatic animals (Macrobrachium lanchesteri, Filopaludina martensi, Clarias batrachus, Oreochromis niloticus, Monopterus albus and Channamicropeltes) indicated that cadmium was detected in Macrobrachium lanchesteri, Filopaludina martensi accounted to 0.0480and 0.0200mg/kg respectively. Moreover, lead concentrations (0.0325 mg/kg) were found in 3 aquatic animals including Macrobrachium lanchesteri, Filopaludina martensi and Clarias batrachus. Health risk assessment from Macrobrachium lanchester and Filopaludina martensi consumption with cadmium contamination showed a hazard quotient equaled to 0.27 and 0.11 respectively, and also the fact that average lead intake from aquatic animal was about 5.70 μg/day, lower than the TDI for about 36 fold (TDI of 3.60μg/day body weight/day). In conclusion of this study, adverse health effects may not occur. Health risk management should be continued to monitor the contamination of cadmium and lead in aquatic animals and the environment consistently, as to act as a public health surveillance.

 

Keywords : Health Risk Assessment, Risk Management, Aquatic Consumption

ที่มา : สมคิดจูหว้า, รุ่งวงศ์วัฒน์ และ อนุกูลมะโนทน. (2562). การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น ้าในกว๊านพะเยาของ

               ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(1), 1 – 16.

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :