เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจของพนักงาน

ในโรงงานสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

Health Risk Assessment of Inhalation Exposure to Respirable Dust among Workers in a Rice Mill in Kamphaeng Phet Province

ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร

ณัฐกานต์ ศรีสกุลเตียว

เบญจมาศ สุคันโท

บทคัดย่อ

หลักการและวัตถุประสงค์ : ฝุ่นละอองเป็นปัญหาหลักต่อสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าถึงทางเดินหายใจส่วนปลายได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงานสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

วิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 44 ราย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ระดับการหายใจตลอดระยะเวลาการทำงานและวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นด้วยวิธีการชั่งน้ำหนักตามวิธีการมาตรฐาน NIOSH Manual of Analytical Method Number 0600 และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการทำงานโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพตามแนวทางของ United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression analysis)

ผลการศึกษา : ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.9) การสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.0788 ± 0.0623 mg/m3 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกรณีผลกระทบที่ไม่ใช่การเกิดมะเร็ง พบว่า ค่าเฉลี่ยสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.56 ± 0.42 ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.91 มีสัดส่วนความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก (p < 0.001) และประสบการณ์การทำงาน (p = 0.032) ส่งผลต่อค่าสัดส่วนความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป : ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  เช่น ลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีประสบการณ์

คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ; ฝุ่นละอองขนาดเล็ก; ปัจจัยที่ส่งผล; พนักงานโรงงานสีข้าว

 

Abstract

Background and Objective : Dust represents a significant occupational problem among rice mill workers, especially respirable dust of aerodynamic diameter ≤10 µm.  It can penetrate into the lower part of respiratory system. The objective of this study was to determine the health risk assessment of inhalation exposure to respirable dust among workers in a rice mill in Kamphaeng Phet province. Moreover, factors affecting health risk were examined.

Methods : Data were collected from 44 workers of a rice mill in Kamphaeng Phet Province. Collected data were divided into 2 parts: 1) Inhalation exposure to respirable dust was collected in breathing zone of the workers via personal sampling technique for a full period of work and analyzed by gravimetric method, in accordance to NIOSH Manual of Analytical Method number 0600; 2) Personal characteristics and working characteristics were collected using questionnaire. All of data were assessed health risk according to United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA). Simple regression analysis was used to analyze the factors affecting health risk.

Results : The results showed that most of workers were female (65.9%). Their average respirable dust exposure within the breathing zone was 0.0788 ± 0.0623 mg/m3. The results of health risk assessment of inhalation exposure to respirable dust in terms of non-cancer effect indicated that the average hazard quotient was 0.56 ± 0.42. Furthermore, 90.91% of workers had hazard quotient in low level. This study found that 2 factors had a significant effect on hazard quotient i.e., respirable dust exposure (p < 0.001) and working experience (p = 0.032).

Conclusion : The finding revealed that a risk management program is necessary in order to reduce and control the risks to an acceptable risk i.e. decreasing the respirable dust exposure, especially in the experienced workers.

Keywords : Health risk assessment; Respirable dust; Affecting factor; Rice mill worker

 

Source : Link to full Paper

เมื่อวันที่ : 8 มกราคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :