เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ความร้อน: ผลกระทบต่อสุขภาพ การตรวจวัด ค่ามาตรฐาน และการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อน

Heat: Health Effects, Measurement, Standard and Heat Acclimatization

ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร

บทคัดย่อ

            การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นสาเหตุทำให้สภาพอากาศร้อนมาก  การสัมผัสความร้อนในสถานที่ทำงานจึงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพของความร้อน การตรวจวัดความร้อน ค่ามาตรฐานความร้อน และการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อนของผู้ปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ประกอบด้วย โรคลมแดด เหนื่อยล้าเนื่องจากความร้อน ตะคริวเนื่องจากความร้อน การหมดสติชั่วคราวจากแดด/ความร้อน ผดจากความร้อน การบวมน้ำจากแดด/ความร้อน และการชักเกร็งจากแดด/ความร้อน ประเทศไทยได้ใช้อุณหภูมิกระเปาะเปียกและโกลบ เป็นดัชนีบ่งชี้สภาพปัญหาความร้อน การประเมินการสัมผัสความร้อนต้องพิจารณาการตรวจวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียกและโกลบร่วมกับการประเมินภาระงาน โดยผลการประเมินภาระงานจะจำแนกเป็นงานเบา งานปานกลาง และงานหนัก ทั้งนี้ การประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเพียงพอสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสความร้อนสำหรับนักอาชีวอนามัย นอกจากนี้การจัดโปรแกรมการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เป็นมาตรการที่สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการสัมผัสความร้อนได้

คำสำคัญ : ผลกระทบของความร้อน , การตรวจวัดความร้อน , ค่ามาตรฐานความร้อน , การปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อน

ABSTRACT

            Currently changing climate cause extreme hot weather, workplace heat exposure is a significant problem that affect worker’s health and safety. This article aims to describe the health effects of heat exposure, heat measurement, heat standard, and heat acclimatization of workers. Health effects of heat exposure compose of heat stroke, heat exhaustion, heat cramp, heat syncope, heat rash, heat edema, and heat tetany. Wet bulb globe temperature (WBGT) has been used as a heat stress indices in Thailand. Heat exposure assessment is considered by WBGT measurement and workload assessment. The workload assessment, which divided into light, moderate, and heavy with screening and observation methods are sufficient for heat exposure risk assessment of occupational health staffs. Moreover, heat acclimatization program for both new and experienced workers is a measure that can control and protect the effects of heat exposure.

Keywords : Health Effects of Heat , Heat Measurement , Heat Standard , Heat Acclimatization

Source : Link to full Paper

เมื่อวันที่ : 1 มิถุนายน 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :