เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

การเข้าถึงบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Cigarette Access and Other Factors Affecting Youth Smoking in Educational Institutions in Uttaradit District Municipality, Uttaradit Province

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

 บุญชณัฎฐา พงษ์ปรีชา

กันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง

นฤญา ยางธิสาร

บทคัดย่อ

                การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถาบันการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 480 คน ประกอบด้วย ประถมศึกษา 40 คน มัธยมศึกษา 85 คน อาชีวศึกษา 95 คน และอุดมศึกษา 260 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติค ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.22 เคยเข้าถึงบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา และร้อยละ 43.17 เคยสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 30 วันที่ผ่านมา โดยร้อยละ 86.71 เข้าถึงบุหรี่จากร้านค้าปลีก และร้อยละ 13.29 เข้าถึงบุหรี่จากแหล่งทางสังคม เยาวชนในระดับอาชีวศึกษามีอัตราสูบบุหรี่สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 65.17 รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 47.66, 31.34 และ 11.43 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย การเข้าถึงบุหรี่ (OR=512.19) ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (OR=18.55) ระดับมัธยมศึกษา (OR=10.55) ระดับ อุดมศึกษา (OR=3.41) เพศชาย (OR=8.25) รายได้ มากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน (OR=7.54) และมีทัศนคติที่ดีต่อการสูบบุหรี่ (OR=3.37) ผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจำ กัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชน

คำสำคัญ: การเข้าถึงบุหรี่, การสูบบุหรี่ของเยาวชน, ระดับการศึกษา

ABSTRACT

                This cross-sectional study aimed to identify access to cigarettes and factors affecting smoking among youth in educational institutions. There was a representative sample of 480 youths from educational institutions in Uttaradit district municipality. There were 40 in primary school, 85 in secondary school, 95 in vocational education, and 260 in higher education. Data were collected using questionnaires and analyzed by descriptive statistics, the chi-square test and multiple logistic regression. The study results found that 31.22% of the sample had access to cigarettes and 43.17% had smoked at least once in the past 30 days. In terms of cigarette access, 86.71% purchased cigarettes from a retail shop and 13.29% obtained their cigarettes from sources of social engagement. Considering smoking rate in different educational levels, the highest rate was in vocational education (65.17%), followed by higher education (44.66%), high school (31.34%), and elementary school (11.43%). Factors affecting youth smoking (p < 0.05) consisted of cigarette access (OR=512.19), vocational education (OR=18.55), high school education (OR=10.55), higher education (OR=3.41), being male (OR=8.25), having income more than 3,000 Baht/month (OR=7.54), and having a good attitude towards smoking (OR=3.37). The results of this research suggest that government agencies should strengthen law enforcement on restricting access to cigarettes among youth under 20 years of age, and provide activities to change youth attitude

towards smoking.

Keywords: cigarette access, youth smoking, educational level

Source : Link to full Paper

เมื่อวันที่ : 1 มิถุนายน 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :