เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3

The development of research potential guidelines for support the implementation of tobacco control policy for the office of disease prevention and control 1-3

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

มนตรี เกษมสุข

ไพรัตน์ อ้นอินทร์

เกรียงกมล เหมือนกรุด

กันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1-3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เครือข่ายนักวิจัยควบคุมยาสูบของสคร. ที่1-3 รวม 62 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวินิจฉัยปัญหาขั้นทำแผนปฏิบัติการขั้นปฏิบัติการขั้นประเมินผล และขั้นกำหนดประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Pairedt-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

                ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหาการบริโภคยาสูบในพื้นที่ 2) การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในพื้นที่ 3) การเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักวิจัยในพื้นที่ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิจัย และ 5) การประเมินผล ภายหลังการดำเนินงานครบ 6 เดือน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องความรู้และทักษะการวิจัยในภาพรวมภายหลังการอบรม (Mean = 54.6,S.D. = 6.542) สูงกว่าก่อนอบรม (Mean = 40.3, S.D. = 8.850) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในภาพรวมผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 96.60 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม ฯ ในระดับมาก-มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยากรและพี่เลี้ยง ด้านสถานที่และสื่อที่ใช้ในการอบรม และได้โครงร่างวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบในเขตสคร.ที่1-3 ที่มีคุณภาพจำนวน 9 เรื่อง มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว

คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย, การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรค, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ABSTRACT

                The purpose of this action research was to explicate the development of research potential guidelines for support the implementation of tobacco control policy or the office of Disease Prevention and Control (DPC) 1-3. The key informants were 62 of tobacco control researcher network in the DPC 1-3 by purposive sampling. We used 5-step of action research including: diagnostic problems, action plan, taking action, evaluation, and specify learning. Data were collected by semi structured interview, participatory observation and questionnaires. The quantitative data analyzed for descriptive analytic, paired t-test and the qualitative data analyzed for content analysis.

                The finding found that, the development of research potential to support tobacco control policy of DPC 1-3 by applying the concept of problem-based learning to be composed of five steps; 1) analysis of tobacco smoke problems, 2) analysis of training needs, 3) enhancement of necessary skill and knowledge, 4) knowledge sharing, and 5) evaluation. After 6 months of operation, the result revealed that the average score of target group in terms of research knowledge and skill after training (Mean = 54.6,S.D. = 6.542) was higher than the score before training (Mean = 40.3,S.D. = 8.850) at 0.05 levels of significance. Overall, 96.60 percent of total participants were satisfied with the training course at high and highest level, especially learning activity, lecturer and trainer, place, and media. Moreover, 9 high-quality research proposals supporting tobacco control policy in DPC 1-3 region acquired from the research operation. For that number of proposals, it was higher than our expectation.

Keywords: A development of research potential, tobacco control policy, The office of disease prevention and control, Problem-based learning

Source : Link to full Paper

เมื่อวันที่ : 1 มิถุนายน 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :